n a č í t á m
Profile image
blog banner

Náplň mapy

(this site is also available in English at radiat.cz/mapload)

Náplň mapy je vlastnost, která kvantifikuje množství obsahu v mapě. Nejde tedy o to, že v mapě jsou zakresleny řeky, domy a silnice, ale kolik řek, kolik domů a silnic v ní je. Najít v mapě rychle a přesně správnou informaci je přitom klíčové, zejména v případě map krizového řízení, vojenských map apod. Jinak naplněná může být mapa pro mladší žáky ve škole, jinak pro experta v tématu, a záleží také na úloze, kterou čtenář nad mapou řeší a kolik na ni má času.

Grafická náplň mapy je zaplněnost mapového pole (případně celého mapového listu) znaky a popisem ovlivněná hustotou jejich výskytu, parametry (tvar, velikost, výplň) a prostorovým rozložením. Je relativní k ploše mapy a udává se v procentech v rozmezí 0–100 %.

Náplň mapy se nejčastěji dělí na grafickou (množství grafického obsahu) a informační (množství informací v mapě). Definice náplně mapy se ale výrazně liší autor od autora, a na jejím pojetí ani způsobech měření nepanuje shoda. To vše se neblaze odráží v praxi, kdy náplň mapy nikdo systematicky neměří, nehodnotí, nesrovnávává, a rozhodnutí o vhodné naplněnosti tak zůstává jen na subjektivním rozhodnutí kartografa. A to se já svým dizertačním výzkumem právě snažím změnit, přijít s novým konceptem …

Já se zabývám grafickou náplní map. Snažím se sestavit objektivní metriku, pomocí které bude možné na základě digitálních rastrových reprezentacích map náplň změřit.

Nástroj pro měření grafické náplně mapy (GMLMT = Graphic Map Load Measuring Tool) je ke stažení pod licencí CC BY-SA. Nástroj má formu Python skriptu pro open-source rastrový grafický editor GIMP. Po stažení a umístění souboru do adresáře s extenzemi GIMPu je nástroj automaticky zakomponovanován do uživatelského rozhraní nabídky FiltersEdge-Detect.

GMLMT je vhodný pro všechny rastrové reprezentace map uložené v barevném modelu RGB (RGBA). Pro zisk porovnatelných údajů se doporučuje hodnotit mapy v originálních rozměrech a rozlišení 100 DPI. GMLMT změří náplň celé mapy nebo její části zvolené uživatelem pomocí nástrojů pro výběr v GIMP.

GMLMT byl prezentován na online konferenci EuroCarto 2020 na případové studii srovnávající mapy ze školních atlasů.

Manuál k použití – detailní návod pro instalaci a měření pomocí GMLMT

Všechny verze:

GMLMT 1.3 (sestava 210401) – úprava tvorby vizualizačního gridu a jeho popisu
GMLMT 1.2 (sestava 210112) – export záznamu do souboru (v Users), drobné optimalizace kódu
GMLMT 1.1 (sestava 201125) – pravidelný grid pro vizualizaci rozložení
GMLMT 1.0 (sestava 200709) – první oficiální verze

2020

GRAPHIC MAP LOAD COMPARISON OF TWO CZECH SCHOOL ATLASES USING EDGE DETECTION

BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V. (2020). Proceedings of EuroCarto 2020 i Vienna, 2(46). DOI: 10.5194/ica-abs-2-46-2020

DEVELOPING VERSATILE GRAPHIC MAP LOAD METRICS

BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V. (2020). ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(12), 705. DOI: 10.3390/ijgi9120705

GIMP – GNU IMAGE MANIPULATING PROGRAM

Využití softwaru pro implementaci metriky pro hodnocení grafické náplně mapy

2019

NÁPLŇ MAPY – PŘÍSTUPY K VYMEZENÍ A MĚŘENÍ

BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V., VONDRÁKOVÁ, A. (2019). Kartografické listy, 27(2), 39-50.